VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na uzavírání smluv a poskytování služeb prostřednictvím on-line portálu  KMACADEMY umístěného na webovém rozhraní www.kmacademy.eu provozovaného podnikatelkou

Kristínou Mackovou, se sídlem Beníškové 1285/7, 150 00, Praha - Košíře

IČ: 04402529

(neplátce DPH)

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5

Adresa pro doručování: Kristína Macková, Beníškové 1285/7, 150 00, Praha - Košíře

Kontaktní e-mail: kristina.mackova@kmacademy.eu

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

 • bezplatný obsah je takový obsah, který je dostupný bez nutnosti hradit jakýkoliv poplatek (podmínkou dostupnosti však může být registrace na webovém rozhraní);
 • návštěvníkem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní a případně na webovém rozhraní využívá bezplatný obsah;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky;
 • obsahem se rozumí e-booky, články, webináře, videa, návody a další obsah a služby z oblasti výrobních postupů, osobního rozvoje nebo z dalších oblastí, které jsou zveřejněny na webovém rozhraní;
 • placený obsah je takový obsah, pro jehož plné zpřístupnění je nutné uhradit poplatek uvedený na webovém rozhraní nebo mít na webovém rozhraní předplatné;
 • provozovatel  (nebo „my“) je podnikatelka Kristína Macková, se sídlem Beníškové 1285/7, 150 00, Praha – Košíře, IČ 04402529;
 • předplatným se rozumí placená možnost vstupu do klientské sekce webového rozhraní a přístup k placenému obsahu po dobu předplaceného období; 
 • služba je činnost provozovatele, která Vám umožňuje přístup do klientské sekce webového rozhraní na základě předplatného nebo zpřístupnění bezplatného či placeného obsahu; službou se dále rozumí i produkty, software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na serveru přístupném z webového rozhraní;
 • smlouvou se rozumí jakákoliv smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek; zejména může jít o smlouvu, na jejímž základě získáte předplatné nebo přístup k bezplatnému či placenému obsahu;
 • webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.kmacademy.eu;
 • zákazníkem je každá osoba, která si na webovém rozhraní objedná předplatné nebo jednorázový přístup k placenému obsahu;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Jaké služby poskytujeme?

Provozujeme internetový portál, jehož prostřednictvím bezplatně či úplatně zveřejňujeme články, videa, pořádáme workshopy / webináře a nabízíme další služby a konzultace z oblasti  trasformačních procesů a osobního rozvoje, případně i z jiných oblastí, kterým se webové rozhraní věnuje.

Na webovém rozhraní je možné objednat předplatné, jehož různé varianty se mohou lišit rozsahem placeného obsahu a dobou trvání. Varianty předplatného včetně cen jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní mají doporučující charakter a neodpovídáme za žádnou škodu, která vznikla, ať už přímo či nepřímo, využitím těchto informací.

1.3 Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při objednávání předplatného a placených služeb;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem; 
 • zákonem o ochraně spotřebitele (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 

1.4 Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami vyjadřují návštěvníci při registraci na webovém rozhraní a zákazníci dále při objednávání předplatného nebo placených služeb. Neregistrovaní návštěvníci jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit, než začnou využívat služby dostupné na webovém rozhraní.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, a to vždy písemnou formou. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2 REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Jakým způsobem se můžete registrovat?

Abyste mohli využívat webové rozhraní v plném rozsahu, je nutné se registrovat. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

Uživatelské jméno a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu jste povinni zachovávat v tajnosti. Neneseme odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami. V případě změn ve Vašich údajích je v uživatelském účtu co nejdříve upravte. 

Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní. 

2.2 Jak lze vstupovat do uživatelského účtu?

Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.

2.3 Jaké funkce uživatelský účet nabízí?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete objednávat předplatné, jednorázový přístup k placenému obsahu, prohlížet zakoupený obsah a provádět správu uživatelského účtu. Případné další funkce uživatelského účtu jsou uvedeny na webovém rozhraní.

2.4 Jak lze uživatelský účet zrušit?

Uživatelský účet zůstává aktivní i v případě, že aktuálně nemáte objednané žádné předplatné či jiné služby.

Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, informujte nás a my jej smažeme. Vezměte na vědomí, že zrušením uživatelského účtu před skončením předplaceného období Vám nevzniká žádný nárok na kompenzaci za nevyužitou dobu předplatného.

Vezměte na vědomí, že máme právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

3 UZAVÍRÁNÍ SMLUV PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

3.1. Jak lze objednat přístup k placenému obsahu? 

Jednorázový přístup k placenému obsahu lze objednat vyplněním objednávkového formuláře u daného obsahu. Předplatné lze objednávat na webovém rozhraní prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.

3.2 Jaká je cena našich služeb?

Aktuální ceny našich služeb a předplatného jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní přímo u dané služby či varianty předplatného. Uvedené ceny jsou konečné včetně všech daní a poplatků. 

3.3 Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána v listinné podobě; tvoří ji tyto obchodní podmínky a případně i Vaše objednávka předplatného či jednorázového přístupu k placenému obsahu.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provedete úhradu ceny předplatného nebo placeného obsahu (v případě placených služeb) nebo okamžikem, kdy zvolíte přístup k bezplatnému obsahu. 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme. 

4 PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Kdy můžete službu začít využívat? 

Bezplatné služby je možné využívat okamžitě. Placené služby Vám aktivujeme okamžikem, kdy je cena dané služby připsána na náš bankovní účet.

4.2 Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

Jste-li spotřebitelem, máte právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy (viz článek 5 těchto obchodních podmínek).

Zaškrtnutím příslušné možnosti při objednávání předplatného nebo placeného obsahu souhlasíte s tím, že Vám budou předplatné nebo přístup k placenému obsahu (včetně digitální obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči) neprodleně aktivovány, a můžete tak začít čerpat naše služby. Vezměte na vědomí, že pokud před odstoupením od smlouvy naše služby zčásti čerpáte, jste v případě odstoupení od smlouvy povinni uhradit nám v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrnou část ceny za služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. V případě, že služby vyčerpáte zcela, ztrácíte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy.

Je-li předmětem služby dodání digitálního obsahu bez hmotného nosiče, nemáte v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy.

Nejste-li spotřebitelem, nemáte nárok na odstoupení od smlouvy dle těchto podmínek.

4.3 Jak je umožněn přístup k placenému obsahu? 

Zakoupený placený obsah je dostupný po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu. Obsah si dále můžete stáhnout do svého zařízení, pokud to povaha obsahu připouští. 

4.4 Můžete obsah dále zpřístupňovat?

Bezplatný či placený obsah je chráněn autorskými právy provozovatele nebo třetích osob. Zakoupením placeného obsahu nebo využitím možnosti přístupu k bezplatnému obsahu získáváte pouze nevýhradní právo obsah využít pro vlastní potřebu. Toto právo může být časově omezeno. Časové omezení je dáno dobou předplatného nebo je uvedeno na webovém rozhraní v popisu daného obsahu. 

Je zakázáno jakkoliv úplatně či bezplatně šířit informace, které Vám v rámci našich služeb poskytneme. V případě porušení tohoto zákazu Vám bude bez náhrady zrušen uživatelský účet a bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a těchto obchodních podmínek. Dále nám v takovém případě odpovídáte za škodu, která nám takovým porušením vznikne.

5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Kdy jako spotřebitel můžete odstoupit od smlouvy? 

Odstoupit od smlouvy můžete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.  Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

V souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Upozorňujeme však, že v souladu s § 1834 občanského zákoníku platí, že odstoupíte-li od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a my jsme již s poskytnutím služby na základě Vaší výslovné žádosti začali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, jste povinni nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Pokud již služba byla splněna, nemáte na odstoupení od smlouvy nárok.  

5.3 Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali? 

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali (případně poměrnou část ceny za dosud nevyčerpanou část služeb). Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.  

6 REKLAMACE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu. Jste-li spotřebitelem, máte nárok na vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

6.1 Jak reklamovat úhradu za placené služby?

Pokud Vám placený obsah nebyl po provedení úhrady zpřístupněn nebo předplatné nebylo aktivováno, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit doklad o provedení platby. 

Pokud je reklamace oprávněná, neprodleně Vám obsah zpřístupníme, případně aktivujeme předplatné.

6.2 Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu doplňkové služby), případně že je poskytuje osoba uvedená v popisu služby. 

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy Vám byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

a) bezplatné poskytnutí náhradní služby;

b) přiměřená sleva z ceny služby;

c) odstoupení od smlouvy.

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Vezměte na vědomí, že některé ze služeb, které tvoří obsah dostupný na webovém rozhraní, poskytují třetí osoby na základě smluvního vztahu s provozovatelem. Kvalitu a obsah těchto služeb doporučujeme řešit přímo s osobou, která služby poskytuje, urychlí to proces řešení reklamace.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2 Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

7.3 Jaká jsou Vaše práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze Smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/ a https://adr.coi.cz/cs) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

7.4 Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.05.2016.