According to the Chinese calendar, the New Year 2021

deutsch s. u. / česky viz níže

according to the Chinese calendar, the New Year 2021 begins in the sign of the metal buffalo.

And what awaits us?

No one can say for sure!

What is certain, however, is that our world is constantly changing and full of extremes. Strategies / thinking that have worked for us for a long time will no longer be. The key is to engage another of our “brains” – and that is the heart. No, it’s not esoteric. Science has long since discovered that the heart’s nervous system contains 40,000 sensory neurites. Our heart is able to learn, remember, and even feel on their own. And much more effectively and without mistakes than our only rational thinking.

I recommend that whenever the situation puts a strain on you or the body sends signals, you should turn to your heart and find the most ideal solution. Questions about what’s happening to me right now, why it’s happening to me, how can I solve it most efficiently (win-win)? The world outside is just our inner reflection, and solving or getting angry at it wouldn’t help us much. On the other hand, if we solve it in ourselves first, there will be relief – provided we have found the right cause. And outside it will be solved “by itself”, or it will going much easier.

Are you solving something (seemingly) unsolvable for you? Write to me at: kristina.mackova@kmacademy.eu

I wish you a successful new year 2021!

Kristina

deutsch

Nach dem chinesischen Kalender beginnt das neue Jahr 2021 im Zeichen des Metallbüffels.

Und was erwartet uns?

Niemand kann sicher sagen!

Sicher ist jedoch, dass sich unsere Welt ständig verändert und voller Extreme ist. Strategien / Denken, die schon lange für uns funktionieren, werden es nicht mehr sein. Der Schlüssel ist, ein anderes unserer “Gehirne” zu beschäftigen – und das ist das Herz. Nein, es ist nicht esoterisch. Die Wissenschaft hat das längst entdeckt, dass das Nervensystem des Herzens 40.000 sensorische Neuriten enthält. Unser Herz ist in der Lage, selbstständig zu lernen, sich zu erinnern und sogar zu fühlen. Und viel effektiver und fehlerfreier als unser einziges rationales Denken.

Ich empfehle, dass Sie sich an Ihr Herz wenden und die idealste Lösung finden, wenn die Situation Sie belastet oder der Körper Signale sendet. Fragen darüber, was gerade mit mir passiert, warum es mit mir passiert, wie kann ich es am effizientesten lösen (Win-Win)? Die Welt draußen ist nur unser inneres Spiegelbild, und es würde uns nicht viel helfen, sie zu lösen oder wütend zu werden. Auf der anderen Seite wird es Erleichterung geben, wenn wir es zuerst in uns selbst lösen – vorausgesetzt, wir haben die richtige Ursache gefunden. Und draußen wird es “von selbst” gelöst, oder es wird uns zack zack gehen:)

Lösen Sie etwas (scheinbar) Unlösbares für Sie? Schreiben Sie mir unter: kristina.mackova@kmacademy.eu

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr 2021!

česky

Podle čínského kalendáře začíná Nový rok 2021 ve znamení kovového buvola.

A co nás čeká?

Nikdo to neumí říci s určitostí!

Jisté však je, že náš svět se neustále mění a je plný extrémů. Strategie / myšlení, které pro nás fungovaly dlouhou dobu, již nebudou. Klíčem je zapojit další z našich „mozků“ – a tím je srdce. Ne, nejde o esoteriku. Věda již dávno zjistila, že nervový systém srdce obsahuje 40 000 senzorických neuritů. Naše srdce je schopné samostatně se učit, pamatovat a dokonce i cítit. A mnohem efektivněji a bez chyb než naše jediné racionální myšlení.

Doporučuji pokaždé, když vás situace zatěžuje nebo tělo vysílá signály, aby jste se obrátili k vašemu srdci a nalezli to nejideálnější řešení. Otázky, co se se mnou právě děje, proč se mi to děje, jak to mohu vyřešit nejefektivněji (win-win)? Svět venku je jen naším vnitřním odrazem a řešení nebo rozzlobení se na něj by nám moc nepomohlo. Na druhou stranu, pokud to nejprve vyřešíme sami v sobě, dojde k úlevě – za předpokladu, že jsme našli správnou příčinu. A venku to bude vyřešeno „samo“, nebo ná to půjde šup, šup :).

Řešíte pro vás něco (zdánlivě) neřešitelného, ​​napište mi na kristina.mackova@kmacademy.eu

Přeji vám úspěšný nový rok 2021