Let’s help each other

deutsch s.u. / česky viz níže

Saint Nicholas approaches. I learn from Wikipedia that he was a saint of Myra who gave gifts to those in need during his lifetime. He was also venerated as the patron saint of merchants, archers, children, lawyers, students, and prisoners.

Current events show us, and I also personally experience it, that not only in the Czech Republic, but also around the world, people are afraid of losing their jobs. Business owners and other small business owners are again concerned about what will happen next when they run out of reserves. Some have already run out. And some have chosen the only possible solution for them – to leave this world voluntarily. I don’t judge it, and I can hardly imagine what it means for the bereaved. I also try to understand how much fear and hopelessness such a person can have if they choose to..

This is why I came up with the idea of helping those in need by helping them deal with their fears. Although it seems very far from logical reasoning – in life we approach things according to our inner attitudes. But more on that at some point next time.

Personally, I am donating a free transformation session to someone in need. And I would ask you if it is possible for you to contribute to the next session, for someone who just cannot afford it and needs help with it.

If you choose to do so, I would be delighted if you could contribute any amount to the session. I will keep you informed of the results and the conclusion of the session.

Account for sending the donated amount 2300859326 / 2010 FIO Bank. Payment from abroad IBAN: CZ9020100000002501014944, BIC: FIOBCZPPXXX

On the note, write: I am donating an amount to a session for someone in need. To issue a tax document, please send your details to my email address: kristina.mackova@kmacademy.eu

Do you have any questions or tips? Write to me I’m looking forward to it.

I wish you a relaxed Nicholas day.

Your Kristina

More information about the meeting HERE I want to contribute some amount to a session for someone in need

deutsch

Helfen wir uns gegenseitig

Sankt Nikolaus nähert sich. Ich erfahre aus Wikipedia, dass er ein Heiliger von Myra war, der  zu seinen Lebzeiten an Bedürftigen Geschenke verteilt hat. Er wurde auch als Schutzpatron für Kaufmänner, Bogenschütze, Kinder, Anwälte, Studenten und Gefangener verehrt.

Aktuelle Ereignisse führen dazu, und ich persönlich erlebe es auch, dass nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch auf der ganzen Welt Menschen Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Unternehmersinhaber und andere Kleinunternehmer sind wieder besorgt – was wird als nächstes passieren, wenn ihnen die Reserven ausgehen. Einigen sind bereits ausgegangen. Und einige haben die einzig mögliche Lösung für sie gewählt – diese Welt freiwillig zu verlassen. Ich verurteile es nicht, und ich kann mir kaum vorstellen, was es für die Hinterbliebenen bedeutet. Ich versuche auch zu verstehen, wie viel Angst und  Hoffnungslosigkeit so eine Person haben kann, wenn sie sich dazu entscheidet …

Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, den Bedürftigen zu helfen, indem ich ihnen helfe, mit ihren Ängsten umzugehen. Obwohl es sehr weit vom logischen Denken entfernt zu sein scheint – im Leben begegnen wir Dingen entsprechend unseren Einstellungen. Aber dazu irgendwann beim nächsten Mal mehr.

Persönlich spende ich eine kostenlose Transformationssitzung an jemanden in Not. Und ich würde Sie fragen, wenn es für Sie möglich ist, zur nächsten Sitzung beizutragen, für jemanden, der es sich einfach nicht leisten kann und Hilfe dabei benötigt.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, würde ich mich freuen, wenn Sie mit einem möglichen Betrag zur Sitzung beitragen. Ich werde Sie über die Ergebnisse und den Abschluss der Sitzung auf dem Laufenden halten.

Konto für das Senden des gespendeten Betrags 2300859326 / 2010 FIO Bank. Zahlung aus dem Ausland IBAN: CZ9020100000002501014944, BIC: FIOBCZPPXXX

Schreiben Sie in die Notiz: Ich spende einen Betrag für eine Sitzung, für jemanden, der in Not ist. Um ein Steuerdokument auszustellen, senden Sie bitte Ihre Daten an meine E-Mail-Adresse: kristina.mackova@kmacademy.eu

Haben Sie Fragen oder Tipps? Schreib sie mir. ich freue mich darauf.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Nicholas Tag.

Ihre Kristina

Mehr Informationen zum Sitzung HIER: Ich spende einen Betrag für eine Sitzung, für jemanden, der in Not ist

česky

Pomáhejme si navzájem

blíží se Mikuláš. Z wikipedia se dovídám, že se jedná o světce Mikuláše z Mýry,  který za svého života obdarovával potřebné. Byl uctíván i jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, právníků, studentů i věznů.

Aktuální dění nám způsobuje, a i já osobně to prožívám, že nejenom v Česku, ale i po celém světe mají lidé obavy o ztrátu zaměstnání. Majitele firem a podnikatelé se zase obávají – jak to bude dál, když jim rezervy dojdou a už to dál neutáhnou. Některým už došly, a někteří z nich se rozhodli pro ně jediné možné řešení – dobrovolně odejít z tohoto světa. Neodsuzuji to, sotva si umím představit, co to znamená pro pozůstalé. Snažím se i pochopit, kolik strachu / beznaděje může být v daném člověku, když se tak rozhodne…

Proto mě napadla myšlenka, pomoci těm, kteří jsou v nouzi tím, že jim pomůžů zpracovat jejich strachy. I když se to zdá hodně daleko od logického myšlení – v životě nás potkávají věci, dle našeho nastavení. Ale o tom víc, až někdy příště.

Osobně daruji transformační sezení zdarma, pro toho, kdo je v nouzi. A Vás bych požádala, jak je to ve Vašich možnostech – přispět na další sezení, pro někoho, kdo si to právě nemůže dovolit a potřebuje s tím pomoct.

V případě, že se proto rozhodnete, budu ráda za přispění na sezení částkou, která je pro Vás možná. O výsledcích a absolvování sezení Vás budu průběžně informovat. 

Účet pro zaslání darované částky 2300859326 / 2010  FIO banka. Platba ze zahraničí IBAN: CZ9020100000002501014944, BIC: FIOBCZPPXXX

Do poznámky napište: Daruji částku pro sezení, pro toho, kdo je v nouzi. Pro vystavení dańového dokladu, prosím zašlete Vaše údaje na můj email: kristina.mackova@kmacademy.eu

Máte dotazy anebo nějaké tipy? Napište mi je. Budu se těšit

Přeji pohodového Mikuláše.

Vaše Kristína

Více informací k sezení ZDE: Daruji sezení pro toho, kdo je v nouzi