Feedback of my colleagues (MUDr. JUDr. CEO) to sessions / Feedback meinen Kollegen zu Sitzungen

english s. below, česky viz níže

  • Was hat meine Kollegin, die Therapeutin der RUŠ-Methode, MUDr. Daňhová Barbora, Stellvertretender Gesundheitsminister und Chefärztin des Rehabilitationszentrums des Regionalkrankenhauses Příbram zu der Sitzungen gesagt:

„Meine Erfahrung mit der RUŠ-Methode ist ausgezeichnet. Veränderung im persönlichen Leben, viel bessere Beziehungen zu meinem Partner, meinem Ex-Ehemann, Eltern, Kindern – sie sind unabhängiger, sie gedeihen, sie tun, was sie lieben. In der Arbeit geht es mir prima, ich arbeite gut mit traditioneller Medizin und alternativen Behandlungen und es kann verbunden werden, ich arbeite viel besser im Krankenhaus, mir geht es gut und obendrein lerne ich neue Dinge in Frieden und mir geht es gut! Gesundheit dient, obwohl ich auf meinen Körper aufpasse und im Februar ins Spa gehen werde. RUŠ-Kunden wissen das zu schätzen, ich biete es an und es wird gelöst, wenn sie sich wirklich entscheiden – große Schwierigkeiten von schweren Krankheiten bis zu psychischen Schwierigkeiten. In meiner Arbeit verwende ich immer noch hauptsächlich mein Beispiel, Ziele und Pläne, was wir wirklich wollen und einen persönlichen Überblick. Wirtschaftlich geht uns gut und haben viel zu tun. Mit Spaß arbeitet das gesamte Team in der Führung sehr gut mit uns zusammen. Ich sende dir ein Dokument über unsere und meine Ziele für das Jahr 2021: -) … Unsere HEILSTATION gedeiht sehr gut. “

Beeinflusst Sie die aktuelle Situation medizinisch oder wirtschaftlich und möchten Sie daran arbeiten? Schreiben Sie mir oder sehen Sie HIER weitere Informationen: https://kmacademy.eu/sitzung-de/

  • Was hat meine Kollegin, Therapeutin der RUŠ-Methode JUDr. Zita Svobodová Štecherová zu den Sitzungen gesagt:

Ich bin für RUŠka (Methode RUŠ) unglaublich dankbar, ich empfinde sie als eine sehr effektive und schnelle Methode, um wirklich jedes Problem in kurzer Zeit zu lösen. Nach vielen Jahren der Sitzungen mit Psychologen und Psychologen selbst kommen Menschen mit ihren Problemen zu mir, die sie immer noch nicht bewältigen können (auf verschiedene Weise frustriert, nicht zuversichtlich, demotiviert, mit dem Gefühl, nicht zu wissen, was sie tun sollen weiter) und lassen Sie mit Erstaunen zu, wie die Sitzung ihnen half, wieder zu ihrer inneren Stärke, Sicherheit, zurückzukehren. Schön ist auch das die Kunden sich bewusst werden was sie sich in schwierigen Lebenssituationen geschaffen haben, und es liegt an ihnen, ob sie sich entscheiden, es zu ändern und daran zu arbeiten, oder ob sie von ihren Schwierigkeiten leben werden. Kurz gesagt, sie werden verstehen, dass wir unser eigenes Leben schaffen und dass wir, sobald wir herausfordernde Lebenssituationen geschaffen haben, genauso viel und dank RUŠka eine großartige Gelegenheit haben, es zu ändern und nicht mehr zu leben, und das ist die große Freiheit von jedem von uns.

Mehr Info zu Sitzung: https://kmacademy.eu/sitzung-de/

english

  • feedback from a therapist of the RUŠ Method, MUDr. Daňhová Barbora, Deputy Minister for Health Care and Head of the Rehabilitation Center of the Regional Hospital:

““My experience is excellent with the RUŠ Method. Change in personal life, much better relationships with my partner, also my ex-husband, with parents, children – they are more independent, they thrive, they do what they love. I’m doing well at work, I’m working well with both traditional medicine and alternative treatments and it can be connected, I work much better in the hospital, I’m fine and on top of things, I’m learning new things in peace and I’m fine! Health serves, although I take care of my body and I will go to the spa in February. RUŠ clients appreciate it, I offer it and it will be solved if they really decide – great difficulties from serious illnesses to mental difficulties. In my work I still use mainly my example, goals and plans, what we really want and a personal overview. We are doing well economically and we have a lot of work to do. Having fun, the whole team in the leadership works very well with us. I am still sending a document of our and my goals for the year 2021.: -) … Our HEALTHCARE thrives very well ”

Does the current situation affect you, whether medically or economically, and would you like to work on it? Write me or see more information HERE: https://kmacademy.eu/session-en/

  • What does my colleague, therapist of the RUŠ method JUDr. Zita Svobodová Štecherová said about the meetings:

I am incredibly grateful for RUŠka (RUŠ method), I find it a very effective and fast method to solve any problem in a short time. After many years of sessions with psychologists and psychologists themselves, people come to me with their problems that they still cannot cope with (frustrated in various ways, not confident, demotivated, feeling like they don’t know what to do next) and be amazed how the session helped you return to your inner strength, security. It is also nice that the customers become aware of what they have created for themselves in difficult life situations, and it is up to them whether they decide to change it and work on it, or whether they will live from their difficulties. In short, they will understand that we create our own life and that once we have created challenging life situations we have just as much and thanks to RUŠka a great opportunity to change it and no longer live and that is the great freedom of each of us.

HERE More Infos about the session:  https://kmacademy.eu/session-en/

česky

  • Co napsala k sezením moje kolegyně terapeutka Metody RUŠ a JUDr. Zita Svobodová Štecherová:

Já jsem za RUŠku neskutečně vděčná, vnímám ji jako velmi účinnou a rychlou metodu, jak vyřešit opravdu jakýkoliv problém, a to v krátké době. Chodí ke mně lidé po dlouholetých sezeních s psychology, i samotní psychologové, se svými potížemi, se kterými si stále neví rady (různým způsobem frustrovaní, málo sebejistí, demotivovaní, s pocitem, že neví, jak dál), a odchází s úžasem, jak moc jim jedna terapie pomohla dostat se opět do své vnitřní síly, jistoty. Krásná jsou také uvědomění klientů, čím si pro ně náročné životní situace vytvořili, přičemž je jen na nich, zda se rozhodnou to změnit a zapracují na tom, nebo zda své těžkosti budou žít dál. Zkrátka pochopí, že si svůj život tvoříme sami, a že pokud jsme si jednou náročné životní situace vytvořili, máme stejně tak moc a díky RUŠce skvělou možnost to změnit a už je nežít, a v tom je obrovská svoboda každého z nás. 

Více informací ZDE:  https://kmacademy.cz/terapie/

  • Co napsala k sezením moje kolegyně terapeutka Metody RUŠ, prim. MUDr. Daňhová Barbora, MHA a náměstkyně pro zdravotní péči a primářka rehabilitačního centra Oblastní nemocnice Příbram:

“Mé zkušenosti jsou výborné s Metodou RUŠ. Změna v osobním životě, mnohem lepší vztahy s rodiči, dětmi- jsou více samostatní, daří se jim, dělají co mají rádi, s partnerem, bývalým mužem. V práci se mě daří dobře, dobře mě funguje jak klasická medicína, tak alternativní způsoby léčby a dá se to propojit, Mnohem lépe se mě v nemocnici pracuje, jsem v pohodě a nad věcí, v klidu se učím nové věci a jde mi to! Zdraví slouží, ač o své tělo se starám a pojedu v únoru do lázní. Klienti RUŠ ji oceňují, nabízím ji a vyřeší si, pokud se rozhodnou opravdu – veliké obtíže od těžkých nemocí až po psychické obtíže. V práci stále využívám hlavně svého příkladu, cíle a plány, co opravdu chceme a osobní nadhled. Ekonomicky se nám daří a práce máme hodně. Bavíc u nás funguje výborně celý tým ve vedení. Posílám ještě dokument našich a mých cílů na rok 2021.:-)… Naše UZDRAVNICE výborně prosperuje”

V případě zájmů o výše uvedený dokument napište a já Vám s dovolením moje kolegyně pošlu.

Dotýká se Vás aktuální dění, či už zdravotně nebo ekonomicky a rádí by jste na tom zapracovali? Napište mi anebo se podívej na víc informací ZDE:  https://kmacademy.cz/terapie/