Inner Blockage vs Freedom

deutsch s. unten, česky viz níže

“I did not pass the bachelor’s examination. I had such a blackout. Everything has conspired against me. “ A friend told me after her failed oral exam during our phone call. 

“When do you have the repeat exam?” I asked her. “In two months, but I don’t do it to myself anymore. It’s pointless. “she added. My sensitive ear heard one block / program at a time.

“You have holidays and a lot of time to prepare yourself better and, above all, to work on your fear.” I answered.

I left her that day. She had to live through her sadness / disappointment / anger.

She called me after a while. “I’ll take the exam again, but I need your help.”

She signed up for therapy with me.

First we went over her intention / goal – why she does it. We also talked about how important it is: if she wants to continue working as a teacher in the future, she must have the necessary qualifications. Then we processed their fears and the associated blockages and programs.

She went home beaming and satisfied.

It happens that just before an important date, other fears can arise in us. That’s why I recommended that she stimulate the retake test. To see if she has other restrictions that could distract her again. The goal was also to enjoy the whole thing.

She wrote to me about 2 weeks before the exam. “I can not learn. It’s too hard at my age I’m postponing the repeat exam for a year. “

“Come to the planned-quasi-retake exam.” Then you can always decide against it, “I wrote back.

She came – as if – to the official re-examination date and I played a strict examination committee for her.

After the “test,” we processed any concerns she had. She left with the strong internal goal of successfully passing the repeat exam on the original date.

I offered to call me the day before the exam in case anything should come up.

I leave everything else to her. Because I guide / accompany the client in processing his inner limits and his understanding. But the work itself and the final decision is up to him. I and no one can do that for him.

PS: A week later I received a message from her. I have it:)

A nice relaxing day. Your Kristina

DE

“Ich habe die Bachelorprüfung nicht bestanden. Ich hatte so einen Blackout. Alles hat sich gegen mich verschworen.”  Eine

 Freundin erzählte mir nach ihrer gescheiterten mündliche Prüfung während unseres Telefonats. 

“Wann hast du die Wiederholungsprüfung?” Ich habe sie gefragt. „In zwei Monaten, aber ich tue es mir nicht mehr an. Es ist sinnlos. “, fügte sie hinzu. Mein empfindliches Ohr hörte einen Block / ein Programm nach dem anderen.

“Du hast Ferien und viel Zeit, um dich besser vorzubereiten und vor allem an deiner Angst zu arbeiten.” Ich antwortete.

Ich habe sie an diesem Tag verlassen. Sie musste ihre Traurigkeit / Enttäuschung / Wut durchleben.

Sie rief mich nach einer Weile an. “Ich werde die Prüfung wiederholen, aber ich brauche deine Hilfe.”

Sie hat sich bei mir zur Therapie angemeldet.

Zuerst gingen wir ihre Absicht / ihr Ziel durch – warum sie es tut. Wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist: Wenn sie auch in Zukunft als Lehrerin arbeiten will, muss sie die nötigen Qualifikationen mitbringen. Dann haben wir ihre Ängste und die damit verbundenen Blockaden und Programme verarbeitet.

Strahlend und zufrieden ging sie nach Hause.

Es kommt vor, dass kurz vor einem wichtigen Termin andere Ängste in uns aufkommen können. Deshalb habe ich ihr empfohlen, die Wiederholungsprüfung zu stimulieren. Um zu sehen, ob sie andere Einschränkungen hat, die sie wieder ablenken könnten. Das Ziel war unter anderem, das Ganze zu genießen.

Sie hat mir etwa 2 Wochen vor der Prüfung geschrieben. „Ich kann nicht lernen. Es ist zu schwer in meinem Alter. Ich verschiebe die Wiederholungsprüfung um ein Jahr.“

“Komm zur geplanten  -quasi -Wiederholungsprüfung. „Dann kannst du dich immer noch dagegen entscheiden“, schrieb ich zurück.

Sie kam – als ob – zum offiziellen Nachprüfungstermin und ich spielte für sie eine strenge Prüfungskommission.

Nach dem “Test” bearbeiteten wir Bedenken, die bei ihr auftraten. Sie ging mit dem starken internen Ziel, die Wiederholungsprüfung zum ursprünglichen Termin erfolgreich zu bestehen.

Ich bot an, mich am Tag vor der Prüfung anzurufen, falls etwas noch hochkommen sollte.

Alles andere überlasse ich ihr. Denn ich leite / begleite den Klienten bei der Verarbeitung seiner inneren Grenzen und seines Verständnisses. Aber die Arbeit selbst und die endgültige Entscheidung liegt bei ihm. Das kann ich und auch niemand für ihn tun.

PS: Eine Woche später erhielt ich eine Nachricht von ihr. Ich habe es:)

Ein schöner erholsamer Tag. Kristína

CZ

“Neudělala jsem bakalářskou zkoušku. Měla jsem úplně černo v hlavě. Všechno se proti mě spiklo.”

Řekla  mi kamarádka po neúspěšné ústní zkoušce během našeho telefonátu. “Kdy máš opravné?“ Zeptala jsem se jí. “Za dva měsíce, ale já to nedám. Vždyť jsem to věděla. Je to zbytečné.” dodala k tomu. Moje citlivé ucho slyšelo jeden blok / program za druhým.

“Máš prázdniny a spoustu času, aby ses lépe připravila a hlavně zapracovala na svém strachu.” Odpověděla jsem.

Ten den jsem ji už nechala. Potřebovala si prožít svůj smutek / zklamání / vztek .

Po nějaké době mi volá. “Jdu na opravné, ale potřebuji tvou pomoc.”

Objednala se na terapii ke mně. “

Nejprve jsme prošly její záměr / cíl – proč to dělá. Mluvili jsme také o tom, jak je to důležité: pokud chce v budoucnu pokračovat v práci učitelky, musí mít potřebnou kvalifikaci. Poté jsme zpracovaly jejich obavy a související blokády a programy.

Šla domů celá rozzářená a spokojená.

Stává se, že těsně před důležitým datem v nás mohou vzniknout další strachy. Proto jsem doporučila, stimulovat opravnou zkoušku. Abychom  zjistily, jestli má další omezení, která by ji mohla znovu rozptýlit. Cílem bylo také si to celé užít.

Napsala mi asi 2 týdny před zkouškou. „Mě to učení nejde do hlavy, v mým věku je už těžké se něco naučit. Opravnou zkoušku odkládam o rok.”

„Pojď na domluvenou kvazi zkoušku .“ Máš ještě čas se rozhodnout”, Odepsala jsem.

Přišla – jako by – na oficiální datum přezkoušení a já jsem pro ni hrála přísnou zkušební komisi.

Po „testu“ jsme zpracovaliy veškeré obavy, které u toho měla. Odešla se silným vnitřním cílem úspěšně složit opakovací zkoušku v původním termínu.

Nabídla jsem ji,  aby mi zavolala den před zkouškou, kdyby se něco vynořilo.

Všechno ostatní nechávám na ní. Protože klienta vedu / doprovázím při zpracování jeho vnitřních limitů a jeho porozumění. Ale samotná práce a konečné rozhodnutí je na něm. Já a nikdo jiný to za něj nemůžeme udělat.

PS: o týden později mi přišla od ní zpráva. Mám to:)

Krásný odpočinkový den. Kristína