Changes in life are coming, they don’t ask if we want them …

deutsch siehe unten / česky viz níže 

It’s been eight years since I first went to India. Shortly after my involuntary departure from a global company. I still remember the moment shortly after  getting fired I stand headless in front of Cologne Cathedral and the wind was blowing in my face – it was so liberating. Unfortunately only for a while. In the morning I woke up to reality. As the one who only went home to sleep and devoted all of my time to work, I now have so much free time. Now what with that …?

I loved my job. It was like my baby. There was no time left for private life, nor did I care much. It was even harder to let go. Inwardly, I knew for a long time that my journey ended here, I did not develop any further. But I would not have gone willingly – I was far too loyal and also comfortable to change anything. So life served it to me in this form.

Starting again in another company was out of the question. I was too attached to the previous one. So I made up my mind – I’m going somewhere far away, (run away) from everything – and I’ll see later!

Immediately after the New Year celebrations, a friend took me to the airport in a festive mood. Snow was flying outside and I couldn’t imagine what was awaited me in the distance. I thought of all the people who discouraged me from going to India. “You won’t come back from there alive, it will change your life …” etc.

And after a few months I humbly found out that (almost) everyone was right … I almost didn’t come back alive and it changed my life upside down. The last eight years have been an intensive training for inner transformation for me. So that, with my experience, I began to help other people who were also at the crossroads of their lives and didn’t know where to go. Or they just needed to clarify something and go their own way.

If it’s your story too, check out my session

HERE More Infos about the session:  https://kmacademy.eu/session-en/

Kristína Macková, founder kmacademy – Improvement IN -OUT

deutsch

Veränderungen im Leben kommen, sie fragen nicht, ob wir sie wollen…

Es ist acht Jahre her, seit ich zum ersten Mal nach Indien ging. Kurz nach meinem unfreiwilligen Ausscheiden aus einem weltweit operierenden Unternehmen. Ich erinnere mich noch an den Moment kurz nach der Entlastung. Ich stehe kopflos vor dem Kölner Dom und, der Wind wehte mir ins Gesicht – Es war so befreiend. Leider nur für eine Weile. Am Morgen erwachte ich in die Realität. Ich als diejenige, die nur nach Hause gegangen ist, um zu schlafen und meine ganze Zeit der Arbeit gewidmet hat, habe jetzt so viel Freizeit. Was nun damit …?

Ich liebte meine Arbeit. Sie war wie mein Baby. Es blieb keine Zeit mehr für ein Privatleben, und es interessierte mich auch nicht viel. Um so schwieriger war es loszulassen. Innerlich wusste ich längst, dass meine Reise hier endete, ich entwickelte mich nicht mehr weiter. Aber ich hätte nicht freiwillig gegangen – ich war viel zu loyal und auch bequem, um etwas zu ändern. Das Leben hat es mir daher in dieser Form gebracht.

Ein erneutes Starten in einem anderen Unternehmen kam nicht in Frage. Ich war zu sehr an den vorherigen gebunden. Also entschied ich mich – ich gehe irgendwohin weit weg, wo ich vor allem weglaufe – und später werde ich sehen!

Unmittelbar nach der Neujahrsfeier brachte mich eine Freundin noch in feierlicher Stimmung zum Flughafen. Draußen flog Schnee, und ich konnte mir nicht vorstellen, was mich in der Ferne erwartete. Ich dachte an alle Leute, die mich davon abgehalten hatten, nach Indien zu gehen. “Du wirst nicht lebend von dort zurückkommen, es wird dein Leben verändern …” usw.

Und nach ein paar Monaten fand ich demütig heraus, dass (fast) alle Recht hatten… Ich bin fast nicht lebend zurückgekommen und es hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Die letzten acht Jahre waren für mich ein intensives Training für innere Transformation. So, dass ich mit meiner Erfahrung anfing, anderen Menschen zu helfen, die ebenfalls am Scheideweg ihres Lebens standen und nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Oder sie benötigten nur etwas klarstellen und ihren eigenen Weg gehen.

Wenn es auch Ihre Geschichte ist, schauen Sie sich meine Sitzung an

HIER mehr erfahren zu der Sitzung: https://kmacademy.eu/therapie-flyer-de/

Kristína Macková, Gründerin kmacademy – Improvement IN -OUT

český

Změny v životě přicházejí- neptají se, jestli je chceme ….

Je to už osm let co jsem odjela po prvé do Indie. Krátce po mém nedobrovolném odchodu z jedné nadnárodní firmy. Ještě doteď si pamatuji na okamžik těsně po vyhazovu. Stojím bezhlavě před Kolínskou katedrálou, ovánul mě vítr – Byl tak osvobozující. Bohužel jenom na chvíli. Ráno jsem se probudila do reality. Já, která domů chodila jenom přespávat a všechen čas věnovala práci, má teď najednou tolik volna.. Co s ním… ?

Milovala jsem svojí práci. Byla jako moje baby. Na privátní život nezbýval čas, a ani mě moc nezajímal. O to těžší to pak bylo pustit. Vnitřně jsem již delší dobu tušila, že moje cesta tady končí, dál se již nevyvíjím. Ale dobrovolně bych neodešla – na to jsem byla až příliš lojální a i líná něco měnit. Tak mi to život naservíroval v této podobě.

Začínat opět v jiné firmě, nepřicházelo v úvahu. Byla jsem příliš vázaná na tú předešlou. Až jsem se rozhodla – odjedu někam, kam zalezu (uteču) od všeho a dále se uvidí!

Hned po oslavě Nového roku mě vezla ještě v oslavní náladě kamarádka na letiště. Venku poletoval sníh a já si vůbec neuměla představit, co mě tam v dálce čeká. Promítala jsem si všechny ty lidi, kteří mě od mého záměru – odejít na delší dobu do Indie – odrazovali. “Živá se už odtad’ nevrátíš, změní ti to život…”atd.

A já po několika měsících s pokorou zjistila, že měli (těměř) všichni pravdu…Živá jsem se skoro nevrátila a život mi to změnilo naruby. Těch posledních osm let bylo pro mě intenzivním výcvikem k vnitřní proměně. Až jsem začala svými zkušenostmi pomáhat jiným lidem, co stáli taky na křižovatce svého života a nevěděli kudy kam. Anebo si potřebovali jenom něco vyjasnit a jít dál svou vlastní cestou.

Jak je to i Váš příběh podívejte se na moje sezení

ZDE balíček sezení https://kmacademy.cz/povidani-u-kafe/

ZDE sezení https://kmacademy.cz/terapie/

Kristína Macková, zakladatelka kmacademy – Optimalizace IN -OUT